Javni uvid karte buke i akcijskog plana upravljanja bukom

Slika /slike/kartabuke_ico.jpg

Grad Rijeka objavljuje poziv na javni uvid u Strateške i konfliktne Karte buke i prijedlog Akcijskog plana upravljanja bukom za naseljeno područje „grad Rijeka“ (2.krug).

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16), Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09 i 60/16), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Grad Rijeka objavljuje poziv na javni uvid.

INTEGRALNA KARTA BUKE - Grafički prikaz razreda razlika razina indikatora buke Lnight

INTEGRALNA KARTA BUKE

 

STRATEŠKE I KONFLIKTNE KARTE BUKE I PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA UPRAVLJANJA BUKOM
ZA NASELJENO PODRUČJE „GRAD RIJEKA“  (2.krug)

Javni uvid održat će se u trajanju od 30 dana, od 5. listopada do 4. studenog 2017. godine.

Rezultati strateške karte buke, te prijedlog i sadržaj scenarija upravljanja bukom mogu se pogledati na mrežnom pregledniku rezultata strateške karte buke i akcijskoga plana upravljanja bukom na poveznici kartebuke/rijeka.

Tijekom trajanja javnog uvida javnosti će radnim danom od 8.00 do 15.00 sati biti omogućen javni uvid u izložene grafičke prikaze, elaborat Sažetka rezultata strateških karata buke i elaborat Prijedloga akcijskog plana  u prostorijama Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju.

Javno izlaganje

Javno izlaganje o rezultatima strateške karte buke i scenarijima upravljanja bukom održat će se 19. listopada 2017. u 18,30 sati Gradskoj vijećnici, Korzo 16.

Na javnom izlaganju sudjelovat će predstavnici Grada Rijeke te predstavnici ovlaštenika (DARH 2 d.o.o.) .

E-konzultacije

Pozivaju se građani Grada Rijeke da sudjeluju u javnom savjetovanju o akcijskom planu i anketi o doživljaju buke i mjerama zaštite od buke cestovnog i željezničkog prometa i industrijskih izvora. Za zainteresiranu javnost anketni listići biti će postavljeni na lokaciji javnog uvida i lokaciji javnog izlaganja, dok je elektronski obrazac dostupan na stranici e-Konzultacije.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na iznesene prijedloge mogu se do 4. studenog 2017. upisati u Knjigu prijedloga i primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3 s naznakom: SKB-AP.,  s najkasnijim nadnevkom 4. studeni 2017. mogu biti upućeni poštanskom dostavom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 51. 000 Rijeka, s naznakom: SKB-AP  ili elektronskom poštom na adresu adresu urban-eko@rijeka.hr

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća.

Strateška karta buke

Dokumentacija:

Grafički prikazi:

Akcijski plan:

Uvid u cjelovite elaborate u elektronskom obliku moguć je na poveznici http://e-usluge2.rijeka.hr/SJN/KABU/

Mrežni preglednik:


Preneseno sa http://www.rijeka.hr/