PDF upute

UPUTE KORISNICIMA ZA KORIŠTENJE OBRAZACA U PDF-u

    1. Općenito o PDF obrascima

Kako bi se unaprijedila komunikacija između građana i Grada Rijeke u slučajevima podnošenja različitih zahtjeva prema odjelima gradske uprave, izrađeni su PDF obrasci. Proces prijave se tako automatizira i unaprjeđuje, stavljajući poseban naglasak na pristupačnost ove usluge putem portala eUsluge  gdje se u kategoriji Zahtjevi i obrasci nalaze PDF obrasci.

Za razliku od standardnih PDF dokumenata, PDF obrasci omogućavaju korisniku:
  • upis podataka u za to predviđena polja
  • tiskanje ispunjenog PDF obrasca
  • spremanje ispunjenog PDF obrasca (slanje obrasca s popunjenim podacima u Odjel gradske uprave putem adrese e-pošte korisnika)

Nakon što korisnik sa Internet stranice eUsluge spremi PDF obrazac na svoje računalo i otvori ga u Acrobat Reader - u (Adobe Acrobat Reader 11.0 ili novija verzija), obrazac je spreman za popunjavanje podataka. Popunjeni podaci sa kompletnim obrascem se ponovno spremaju na računalo te ih korisnik šalje kao privitak putem svoje adrese e-pošte u Odjel gradske uprave nadležan za obradu zahtjeva (adresa e-pošte je navedena u opisu zahtjeva). Izuzetno, neki obrasci imaju ugrađen gumb ''Pošalji'' koji automatski sprema privitak u korisnikov servis za slanje e-pošte i generira adresu e-pošte na koju se zahtjev šalje. Postupak popunjavanja i slanja takvog obrasca je isti kao i za obrazac koji ne sadrži navedeni gumb (spremanje na računalo, popunjavanje, slanje)


2. Neophodni preduvjeti za rad i uspješno slanje podataka pomoću PDF obrazaca

Za korištenje PDF obrazaca korisnik MORA imati slijedeće:
  • Osobno računalo sa WINDOWS operativnim sustavom ili: Linux, Mac OS, Android ili iOS sa pristupom na Internet
  • Instaliran Acrobat Reader - aplikaciju za pregled PDF dokumenata. Aplikacija je dostupna za besplatno preuzimanje na sljedećoj Internet poveznici http://get.adobe.com/reader/enterprise/

VAŽNA NAPOMENA: Iako danas postoji cijeli niz alata za pregled i uređivanje PDF dokumenata, za uspješno popunjavanje i slanje podataka na server NUŽNO je koristiti isključivo Adobe Acrobat Reader 11.0. (ili novija verzija)3. Sadržaj PDF obrasca

Svaki PDF obrazac sastoji se od sljedećih cjelina:
  • Polja za upis, odabir podataka: 
  • Nepromjenjivog dijela – obrasca:* U Adobe Readeru možete uključiti opciju ''Istakni postojeća polja'' i polja za upis (odabir podataka) će se tada istaknuti bojom ljubičasto-plavom. Ukoliko ta opcija nije uključena, polja će se svejedno moći ispunjavati nakon što desnom tipkom miša označite područje iznad linije gdje se unose podaci.

4. Pomoć i podrška