Odobrenje za izvođenje prekopa

Odobrenje za izvođenje prekopa na nerazvrstanim cestama i drugim javnim površinama

- pregled trase na lokaciji i utvrđivanje uvjeta izvođenja prekopa i s tim u vezi donošenja rješenja u upravnom postupku, kontrola izvedenog

Pravna osnova: Čl. 76. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 96. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09) te članka 7. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12) 

RJEŠENJE: primjer

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana primitka istog Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Rijeka, Riva 10/I.Žalba se podnosi neposredno ili putem pošte preporučeno Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Rijeka, Titov trg 3, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog upravnog tijela, uz naplatu 50,00 kn upravne pristojbe prema tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96, ...1/04, 150/05, 153/05, 129/06 , 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14).

Pristojba: 70,00 kn

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana - sukladno Zakonu

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za prekop nerazvrstane ceste i druge javne površine 

Potrebni dokumenti:
  • Prometno rješenje (projekt) - primjer
  • Kopija katastarskog plana sa naznačenom trasom prekopa
  • Građevinska situacija (projekt)
  • Tehničko rješenje i opis radova

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati

Osobe za kontakt

Jelena  Kožul  
Telefon: 051/209-304
Fax: 051/209-406
E-mail:  jelena.kozul@rijeka.hr 
Broj sobe: 304


Zadnja izmjena: 7.10.2016.