Zahtjev za prijenos Ugovora o najmu stana

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15-30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za prijenos Ugovora o najmu stana

Potrebni dokumenti: 
  • dokaz da najmoprimac više ne koristi stan (smrtni list ili Uvjerenje o prebivalištu s kojim se dokazuje da je najmoprimac trajno odselio, izjavu najmoprimca da više ne koristi predmetni stan, te vlastoručno napisanu i javnobilježnički ovjerenu izjavu najmoprimca danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću na području Republike Hrvatske, te potvrdu katastra i gruntovnice da nema u vlasništvu nekretninu na području grada Rijeke
  • preslika osobne iskaznice
  • izvatke iz Matice rođenih za sve članove koji će koristiti stan
  • uvjerenja o prebivalištu za sve članove koji će koristiti stan
  • vlastoručno napisanu i javnobilježnički ovjerenu izjavu osobe koja traži prijenos danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ona ni članovi njenog obiteljskog domaćinstva nema u vlasništvu ili najmu drugi stan ili kuću na području Republike Hrvatske
  • potvrdu katastra i gruntovnice da osoba koja traži prijenos ugovora i članovi njenog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu nekretninu na području grada Rijeke
  • potvrdu RI-STAN-a d.o.o. o potpuno podmirenim troškovima stanovanja
  • Izjavu ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade o osobama koje će koristiti stan 

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom  - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju.

Osobe za kontakt: 

Andrea Perica  
Telefon: 051 209-361
Fax: 051 209-342
E-mail: andrea.perica@rijeka.hr
Broj sobe: 110


Zadnja izmjena: 21.3.2019.