Izdavanje potvrde o stanju duga za gradske poreze Grada Rijeke

Izdavanje potvrde o stanju poreznog duga utvrđenog uvidom u poslovne knjige Grada Rijeke na određeni dan, koja sadrži saldo dospjelog poreznog duga i obračunatu zakonsku zateznu kamatu u svrhu postupanja tijela državne uprave i tijela sudbene vlasti

Pristojba: 20,00 Kn u državnim biljezima

Procijenjeno vrijeme za obradu: 8 dana 

Način predavanja zahtjeva: osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16

Obrazac 
Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga za gradske poreze Grada Rijeke

Potrebni dokumenti:
  • Original javnobilježnički ovjerene punomoći (specijalna punomoć) ili preslika punomoći uz predočenje originala, ako zahtjev podnosi opunomoćena osoba
  • Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga za gradske poreze Grada Rijeke
 
Odgovorne službe: 

Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za financije - Služba za gradske poreze 

Adresa: 
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: gradski.porezi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt: 

Tatjana  Mrvoš  
Telefon: 051 209-678
Fax: 051 209-202
E-mail:  tatjana.mrvos@rijeka.hr 
Broj sobe: 314

Tanja  Stanić  
Telefon: 051 209-674
Fax: 051 209-202
E-mail:  tanja.stanic@rijeka.hr 
Broj sobe: 314

Ana  Adžić  
Telefon: 051 209-234
Fax: 051 209-202
E-mail:  ana.adzic@rijeka.hr 
Broj sobe: 314


Zadnja izmjena: 29.11.2016.