Prijava činjenica bitnih za oporezivanje za gradske poreze Grada Rijeke

„Porezni obveznik dužan je Gradu Rijeci - Odjelu gradske uprave za financije dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na visinu poreza, u roku od 15 dana od nastale promjene Zakonska obveza temeljem Općeg poreznog zakona (Narodne Novine broj 115/16 )  i Odluke o porezima Grada Rijeke (NN 34/17)“

Procijenjeno vrijeme za obradu: 8 dana

Način predavanja obrasca: osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h), poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16 ili E-mailom na gradski.porezi@rijeka.hr.

Obrazac
Prijava činjenica bitnih za oporezivanje za gradske poreze Grada Rijeke

Potrebni dokumenti:
  • Preslika rješenja iz odgovarajućeg registra (trgovački, obrtni i dr.)
  • Odgovarajuća dokumentacija za porezna oslobođenja utvrđena u Odluci o porezima Grada Rijeke (akti nadležnog tijela državne uprave, akti nadležnih tijela sudbene vlasti, ugovori i dr.)

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za financije - Služba za gradske poreze

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: gradski.porezi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Tatjana Mrvoš
Telefon: 051 209-678
Fax: 051 209-202
E-mail: tatjana.mrvos@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Tanja Stanić
Telefon: 051 209-674
Fax: 051 209-202
E-mail: tanja.stanic@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Ana Adžić
Telefon: 051 209-234
Fax: 051 209-202
E-mail: ana.adzic@rijeka.hr
Broj sobe: 314


Zadnja izmjena: 31.05.2017.