Prijava činjenica bitnih za oporezivanje za gradske poreze Grada Rijeke

 
Porezni obveznik dužan je Gradu Rijeci - Odjelu gradske uprave za financije dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na visinu poreza, u roku od 15 dana od nastale promjene.
 
Zakonska obveza:  Opći porezni zakona („Narodne novine“ broj 115/16 )  i Odluka o porezima Grada Rijeke („Narodne novine“ broj 34/17, 122/17)

Pristojba: ne plaća se
 
Procijenjeno vrijeme za obradu: 8 dana

Način predavanja obrasca:
osobno putem pisarnice na adresi  Grad Rijeka, Rijeka,  Titov trg 3  (ponedjeljak - petak od 8,30 -15,30h), poštom na adresu:  Grad Rijeka,  Odjel gradske uprave za financije,  Rijeka,  Korzo 16, E-mailom na gradski.porezi@rijeka.hr
 
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr

Potrebni dokumenti:
Preslika rješenja iz odgovarajućeg registra (trgovački, obrtni i dr.)
Odgovarajuća dokumentacija za porezna oslobođenja utvrđena u Odluci o porezima Grada Rijeke (akti nadležnog tijela državne uprave, akti nadležnih tijela sudbene vlasti, ugovori i dr.)
 
Obrazac
Prijava činjenica bitnih za oporezivanje za gradske poreze Grada Rijeke


Odgovorne službe:
Grad Rijeka - Gradska uprava - Odjel gradske uprave za financije - Služba za gradske poreze

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: gradski.porezi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Tatjana Mrvoš
Telefon: 051 209-678
Fax: 051 209-202
E-mail: tatjana.mrvos@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Tanja Stanić
Telefon: 051 209-674
Fax: 051 209-202
E-mail: tanja.stanic@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Matea Širola
Telefon:051 209-982
Fax:051 209-202
E-mail:matea.sirola@rijeka.hr 
Broj sobe:314

Zadnja izmjena: 06.07.2018.