Prijava poreza na kuće za odmor

Poreznu prijavu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije Grada Rijeke - Odjela gradske uprave za financije došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva, te novi vlasnici kuća za odmor.

Zakonska obveza temeljem Zakona o lokalnim porezima (Narodne Novine broj 115/16)  i Odluke o porezima Grada Rijeke (NN 34/17)
Procijenjeno vrijeme za obradu: do 60 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h), poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16, E-mailom na gradski.porezi@rijeka.hr  ili putem online servisa

Procijenjeno vrijeme za obradu: do 60 dana

Online Service 
Prijava poreza na kuće za odmor - ONLINE OBRAZAC

Obrazac:
Prijava poreza na kuću za odmor (PDF dokument) 

Potrebni dokumenti:
  • Odgovarajuća dokumentacija za porezna oslobođenja utvrđena u odluci o porezima Grada Rijeke (akti nadležnog tijela državne uprave, akti nadležnih tijela sudbene vlasti, ugovori i dr.)
 
Vanjska institucija :
Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb -Drugostupanjsko tijelo u rješavanju žalbi na rješenja u predmetima razreza gradskih poreza Grada Rijeke.

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za financije - Služba za gradske poreze

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: gradski.porezi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Tatjana Mrvoš
Telefon: 051 209-678
Fax: 051 209-202
E-mail: tatjana.mrvos@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Tanja Stanić
Telefon: 051 209-674
Fax: 051 209-202
E-mail: tanja.stanic@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Ana Adžić
Telefon: 051 209-234
Fax: 051 209-202
E-mail: ana.adzic@rijeka.hr
Broj sobe: 314Zadnja izmjena: 31.05.2017.