Prijava poreza na kuće za odmor

Poreznu prijavu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije  Grada  Rijeke  -  Odjela gradske uprave za financije  došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva, te novi vlasnici kuća za odmor.

Zakonska obveza:  Zakon o lokalnim porezima  (Narodne  Novine  broj 115/16, 101/17)  i Odluka o porezima Grada Rijeke (Narodne Novine 34/17, 122/17)


Pristojba: ne plaća se
 
Procijenjeno vrijeme za obradu:  15 dana

Način predavanja zahtjeva:
osobno putem pisarnice na adresi  Grad Rijeka,  Rijeka, Titov trg 3  (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h),  poštom na adresu:  Grad Rijeka,  Odjel gradske uprave za financije, Rijeka,  Korzo 16, E-mailom na  gradski.porezi@rijeka.hr 
 
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka  suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti  - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr


Online Service:

Prijava poreza na kuću za odmor - ONLINE OBRAZAC

 

Kratke upute za prijavu i ispunjavanje obrasca [PDF]


Obrazac:
Prijava poreza na kuću za odmor (PDF dokument) 


Potrebni dokumenti:
odgovarajuća dokumentacija za porezna oslobođenja utvrđena u odluci o porezima Grada Rijeke (akti nadležnog tijela državne uprave, akti nadležnih tijela sudbene vlasti, ugovori i dr.)
 
Vanjska institucija :
Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb
Drugostupanjsko tijelo u rješavanju žalbi na rješenja u predmetima razreza gradskih poreza Grada Rijeke.

Odgovorne službe:
Grad Rijeka - Gradska uprava - Odjel gradske uprave za financije - Služba za gradske poreze

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: gradski.porezi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Tatjana Mrvoš
Telefon: 051 209-678
Fax: 051 209-202
E-mail: tatjana.mrvos@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Tanja Stanić
Telefon: 051 209-674
Fax: 051 209-202
E-mail: tanja.stanic@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Matea Širola
Telefon: 051 209-982
Fax: 051 209-202
E-mail: matea.sirola@rijeka.hr
Broj sobe: 314Zadnja izmjena: 17.10.2018.