Izdavanje potvrde o stanju duga za gradske poreze Grada Rijeke

Izdavanje potvrde o stanju poreznog duga utvrđenog uvidom u poslovne knjige Grada Rijeke na određeni dan, koja sadrži saldo dospjelog poreznog duga i obračunatu zakonsku zateznu kamatu u svrhu postupanja tijela državne uprave i tijela sudbene vlasti.

Pristojba: 20,00 Kn (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtijeva). Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 8 dana 

Način predavanja zahtjeva: 
osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka,  Rijeka,  Titov trg 3  (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h), poštom na adresu  Grad Rijeka,  Odjel gradske uprave za financije,  Rijeka,  Korzo 16, E-mailom na gradski.porezi@rijeka.hr 
 
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka  suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti  - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr

Potrebni dokumenti:
Original javnobilježnički ovjerene punomoći (specijalna punomoć) ili preslika punomoći uz predočenje originala, ako zahtjev podnosi opunomoćena osoba, Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga za gradske poreze Grada Rijeke
 
Obrazac 
Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga za gradske poreze Grada Rijeke

 
Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za financije
Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda
Služba  za gradske poreze

Adresa: 
Korzo 16
51000 Rijeka
E-mail: gradski.porezi@rijeka.hr
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt: 

Tatjana Mrvoš
Telefon:051 209-678
Fax:051 209-202
E-mail:tatjana.mrvos@rijeka.hr 
Broj sobe: 314

Tanja  Stanić  
Telefon: 051 209-674
Fax: 051 209-202
E-mail:  tanja.stanic@rijeka.hr
Broj sobe: 314

Matea Širola  
Telefon: 051 209-982
Fax: 051 209-202
E-mail:  matea.sirola@rijeka.hr 
Broj sobe: 314


Zadnja izmjena: 29.03.2019.