Zahtjev za otpis dugova fizičkim osobama

Grad Rijeka dužnicima fizičkim osobama dospjeli dug može otpisati najviše do iznosa od 10.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate na iznos glavnice duga obračunate do dana podnošenja zahtjeva.
Zahtjev za otpis duga dužnik fizička osoba može podnijeti isključivo za dospjeli dug za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkih osoba, odnosno na dan 21. srpnja 2018. godine još uvijek provodi.
Zahtjev za otpis duga može se podnijeti isključivo za dugovanja Gradu Rijeci po slijedećim osnovama:

  1. zakupnina poslovnog prostora i javnih gradskih površina temeljem ugovora o zakupu,

  2. zakup zemljišta,

  3. dani poduzetnički krediti,

  4. komunalni doprinos,

  5. komunalna naknada,

  6. porez na tvrtku ili naziv,

  7. porez na potrošnju,

  8. porez na kuće za odmor,

  9. najamnina stanova i

  10. naknada za koncesijska odobrenja.

 
Procijenjeno vrijeme za obradu:  60 dana 

Način predavanja zahtjeva: osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka,  Rijeka,  Titov trg 3  (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h) ili  poštom na adresu  Grad Rijeka,  Odjel gradske uprave za financije,  Rijeka,  Korzo 16
 

Poveznica na "Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga":
 
 

Obrazac: Zahtjev za otpis duga

Zahtjev za otpis dospjelog duga


Odgovorne službe: Grad Rijeka - Gradska uprava - Odjel gradske uprave za financije – Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda, Služba za neporezne prihode 

Adresa: 
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8.30 -16.00 h

Osobe za kontakt:

Nataša Ljubičić
Telefon: 051 209-672
Fax: 051 209-228
E-mail: ljubicic.natasa@rijeka.hr
Broj sobe: 417
 
Maja Benić  
Telefon: 051 209-673
Fax: 051 209-228
E-mail: maja.benic@rijeka.hr
Broj sobe: 417
 
Martina Spajić
Telefon: 051 209-661
Fax:051 209 - 202
E-mail: martina.spajic@rijeka.hr
Broj sobe:508
 
Marina Drpić
Telefon:051 209 673
Fax:051 209 228
E-mail:marina.drpic@rijeka.hr 
Broj sobe:417
 
Tanja  Stanić  
Telefon: 051 209-674
Fax: 051 209-202
E-mail:  tanja.stanic@rijeka.hr
Broj sobe: 314
 
Matea Širola  
Telefon: 051 209-982
Fax: 051 209-202
E-mail:  matea.sirola@rijeka.hr 
Broj sobe: 314
 

Neda Babić
Telefon: 051 209-671
Fax: 051 209-228
E-mail: neda.babic@rijeka.hr 
Broj sobe: 417
 
Branka Šarlija
Telefon: 051 209-672
Fax: 051 209-228
E-mail: branka.sarlija@rijeka.hr 
Broj sobe: 417


Zadnja izmjena: 12.09.2018.