Zauzimanje javno prometne površine

Odobrenje za zauzimanje - korištenje nerazvrstane ceste i druge javne površine

Pregled trase po zahtjevu i utvrđivanje uvjeta zauzimanja s tim u vezi donošenje rješenja u upravnom postupku, kontrola odobrenom

Pravna osnova: Čl. 76. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09), članka 96. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09) te članka 19. Odluke o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Rijeke ("Službene novine" PGŽ br. 6/05, 6/08 i 29/09), 

RJEŠENJE: primjer

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana primitka istog Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Rijeka, Riva 10/I.Žalba se podnosi neposredno ili putem pošte preporučeno Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Rijeka, Titov trg 3, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog upravnog tijela, uz naplatu 50,00 kn upravne pristojbe prema tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96, ...1/04, 150/05, 153/05, 129/06 , 25/08, 60/08 i 20/10). 

Upravna pristojba: 70,00 kn

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana - sukladno Zakonu

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac 
Zauzimanje javno prometne površine 

Potrebni dokumenti:
  • Prometno rješenje
  • Zahtjev za zauzimanje
  • Situacija zauzimanja / Organizacija gradilišta
  • Tehnički opis / Rješenje
 
Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati

Osobe za kontakt

Jelena  Kožul  
Telefon: 051/209-304
Fax: 051/209-406
E-mail:  jelena.kozul@rijeka.hr 
Broj sobe: 304


Zadnja izmjena: 11.10.2016.