Prijava oštećenja nerazvrstane ceste

Prijave vezane za inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama, koji vrši komunalno redarstvo, provodeći Odluku o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke ("Službene novine PGŽ" br. 54/12, vezano za:
- kontrolu prekopa
- kontrolu oštećenja kolnika, nogostupa, prometne signalizacije i sl. 
- kontrolu bespravnih reklama, putokaza i sl. 
- kontrolu i nadzor nad izvođenjem radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta
- zaštitu nerazvrstanih cesta i poduzimanje i provođenje mjera za njihovu zaštitu. 

Ravnatelj: Alen Razum
Tel: 051/209-490
Faks: 051/209-366
E-mail: alen.razum@rijeka.hr

Prijavu oštećenja nerazvrstane ceste možete podnijeti:

Prijava oštećenja nerazvrstane ceste

 

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija za komunalno redarstvo 

Adresa: 
Dolac 8
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt: 

Zoran  Maraž  
Telefon: 051 209 486, Mob.098 208 806
Fax: 051 209 366
E-mail:  zoran.maraz@rijeka.hr 

Darko   Pejnović  
Telefon: 051 209 496, Mob. 098 208 654
Fax: 051 209 366
E-mail:  darko.pejnovic@rijeka.hr 


Zadnja izmjena: 1.12.2016.