Utvrđivanje posebnih prometnih uvjeta

Prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole

Utvrđuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN153/13) prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole i Zakona o gradnji (NN 153/13) prije izrade glavnog projekta.

Vrijeme za obradu zahtjeva: 15 dana od dana primitka urednog zahtjeva

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1, Titov trg 3.

Upravna pristojba: 20,00 kuna

Obrazac:
Zahtjev za izdavanje posebnih prometnih uvjeta

Potrebni dokumenti:
  • kopija katastarskog plana
  • idejni projekt za postupak izdavanja lokacijske dozvole
  • idejni projekt ili idejno rješenje za postupak izdavanja građevinske dozvole

Odgovorna služba:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija plana, razvoja i gradnje

Adresa:
Titov trg 3,
51000 Rijeka
Internet: www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt

Sebastian Jurić  
Telefon: 051 209-379
Fax: 051 373-522
E-mail:  sebastian.juric@rijeka.hr 
Broj sobe: 204

Kristina Banić
Telefon: 051 209-382
Fax: 051 373-522
E-mail:  kristina.banic@rijeka.hr 
Broj sobe: 204


Zadnja izmjena: 20.3.2017.