Audiovizualna djelatnost – FILMSKA PRODUKCIJA - Završni izvještaj

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) Odjel gradske uprave za kulturu jednom godišnje objavljuje Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.  Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture: ustanove kojima je osnivač Grad Rijeka i ostale ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe.

Sve prispjele programe ocjenjuju i obrađuju Kulturna vijeća Grada Rijeke za svaku pojedino odabranu djelatnost Odjela gradske uprave za kulturu. Prihvaćeni programi sufinanciraju se prema mogućnostima Proračuna Grada Rijeke. Program javnih potreba u kulturi donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog Gradonačelnika.

Obrazac:
Obrazac Završni izvještaj -  Audiovizualna djelatnost -  Online obrazac

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava  - Odjel gradske uprave za kulturu

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:
Vanja Tataj
Telefon: 051/ 209 213
Fax: 051/ 209 560
E-mail: vanja.tataj@rijeka.hr
 

Zadnja izmjena: 23.10.2017.