Književna djelatnost POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - E-prijavnica


Opis zahtjeva/obrasca

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) Odjel gradske uprave za kulturu jednom godišnje objavljuje Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.  Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture: ustanove kojima je osnivač Grad Rijeka i ostale ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe.

Sve prispjele programe ocjenjuju i obrađuju Kulturna vijeća Grada Rijeke za svaku pojedino odabranu djelatnost Odjela gradske uprave za kulturu. Prihvaćeni programi sufinanciraju se prema mogućnostima Proračuna Grada Rijeke. Program javnih potreba u kulturi donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog Gradonačelnika.


Način prijave:

Prijavitelj se mora registrirati na Informacijski servis Grada Rijeke.
Nakon registracije i prijave potrebno je u dijelu ''Obrasci'' pronaći ''Kultura'' te odabrati obrazac prijave "Poticanje književnog stvaralaštva".
 

Prijava na Informacijski servis Grada Rijeke

Kratke upute za prijavu i ispunjavanje obrasca [PDF]Odgovorne službe
Grad Rijeka-Gradska uprava- Odjel gradske uprave za kulturu

Adresa
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: www.rijeka.hr

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt
Alen  Kapidžić
Telefon: 051/ 209 235
Fax: 051/ 209 560
E-mail: alen.kapidzic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 12.06.2019.