Sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina - E-prijavnica

Temeljem Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke svake dvije godine objavljuje Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro i onih koje se nalaze unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. godine (KLASA: UP-I°-612-08/06-06/0162, URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2), da se sa svojim Programom sanacije i obnove građevine prijave na Javni poziv i ostvare pravo na sufinanciranje troškova provedbe programa.

Više informacija

Online Service: E-prijavnica za sufinanciranje - ONLINE OBRAZAC

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za kulturu

Adresa:
Korzo 16
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:
Ružica  Medurić-Javor 
Telefon: 051 209-238
E-mail: ruzica.meduric-javor@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 27.10.2016.