Sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača. 


Pravo na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača uređeno je Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke koji se donosi za svaku pedagošku godinu. Tim Programom utvrđuju se oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u predškolskom odgoju, kao i visina iznosa sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača.
Pravo na prijavu za ovo sufinanciranje imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke i koji su u prošloj pedagoškoj godini poštivali odredbe ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja.
 
 
Potrebni dokumenti:
1.    Izvadak iz registra Trgovačkog suda ne stariji od 6 mjeseci
2.       Rješenje Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji o odobrenju provođenja programa
3.       Financijsko izvješće za 2017. godinu koje je predano u FINA-u s pripadajućim bilješkama
4.       Preslika suglasnosti nadležnog ministarstva za provedbu verificiranih programa (kraći, posebni, alternativni)
5.       Preslika uvjerenja (diplome) o stručnoj spremi svih djelatnika dječjeg vrtića
6.       Preslika isprave o osposobljenosti stručnih djelatnika za provođenje verificiranog posebnog programa sukladno članku 6. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97)
7.       Preslike Rješenja sanitarne i prosvjetne inspekcije u pedagoškoj godini 2017./2018., odnosno izjava da nije bilo inspekcije
8.       Preslika ugovora o pripremi hrane, preslika primjera jelovnika za 2017./2018. godinu,
9.       Certifikat ili drugi dokaz o verifikaciji implementiranog HACCP sustava,
10.   Adresa mrežnih stranica dječjeg vrtića, fotografija oglasne ploče u dječjem vrtiću odnosno dokaz da na drugi prikladni način dječji vrtić obavještava javnost o svom radu.
 
 
Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Način predavanja zahtjeva: isključivo zemaljskom poštom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj dvjesto školstvo, Trpimirova 2 , 51000 Rijeka, ili dostaviti osobno u pisarnicu, Trpimirova 2/III, radnim danom od 8,30 do 15,30 sati

Obrazac
Prijava na Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za pedagošku 2018. / 2019. godinu dječjih vrtića drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke

Odgovorne službe:
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Adresa:  
Trpimirova 2,
51000 Rijeka
Internet: http//www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak od 8,00 -16,00 h
 
Osobe za kontakt:
Iva Miloš, dipl.iur
Telefon: 051 209-576
Soba:11
e-pošta: iva.milos@rijeka.hr
 
 
Zadnja izmjena: 
26.07.2018.