Raskid ugovora o zakupu

Procijenjeno vrijeme za obradu: ovisno o zahtjevu stranke

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h), poštom i putem e-maila na adrese:irina.gregov@rijeka.hr i petra.fonovic@rijeka.hr.

Obrazac 
Raskid ugovora o zakupu 

Ovaj zahtjev možete podnijeti i putem Informacijskog servisa Grada Rijeke za sve registrirane građane (Prijava → Obrasci → Raskid ugovora o zakupu)

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt: 

Boris  Jakovac  
Telefon: 051 209-430
Fax: 051 209-424
E-mail: boris.jakovac@rijeka.hr
Broj sobe: 415


Zadnja izmjena: 29.03.2019.