Pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013; 85/2015) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Članak 24.), ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.
Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013) svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Kontakt s Gradonačelnikom

Gradonačelnik prima građane 2 puta mjesečno, isključivo uz najavu putem telefona, e-maila ili faksa.

Pošalji zahtjev drugim tijelima javne vlasti

Zatražite dokumente od vlade ili javnog sektora...