Utvrđivanje lokacije reklamnog predmeta

Utvrđivanje lokacije reklamnog predmeta (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, manji reklamni pano, sandwich pano, reklamni logo, reklamna tenda i svlačionica na plaži)

Pristojba: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavu reklamnog predmeta

Potrebni dokumenti:
  • Kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu – ne starija od 6 mjeseci
  • Nacrt, tehnički opis i fotomontaža reklamnog predmeta na mjestu postavljanja
  • Dokaz o pravu vlasništva (ne stariji od 6 mjeseci), suglasnost odnosno drugi akt kojim se dokazuje pravo na postavljanje predmeta na zemljište, građevinu ili drugi objekt ili predmet
  • Za svijetleće predmete: opis priključka na elektromrežu i atest elektroinstalacije
  • Statički proračun za predmete veće konstrukcije i predmete koji se postavljaju konzolno
  • Druge suglasnosti sukladno posebnim propisima
  • Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavu reklamnog predmeta (obrazac)
 
Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju -  Komisija za postavu predmeta i privremenih objekata 

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8,30-11h

Osobe za kontakt: 

Elizabet  Stipčić Bašić  
Telefon: 051 209-459
Fax: 051 209-451
E-mail:  elizabet.stipcic-basic@rijeka.hr

Maja  Lakoš Hlavica  
Telefon: 051 209-447
Fax: 051 209-451
E-mail:  maja.lakos-hlavica@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 10.10.2016.