Nužni smještaj Grada Rijeke

Grad Rijeka privremeno stambeno zbrinjava socijalno ugrožene građane (korisnike zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka) u objekte nužnog smještaja Grada Rijeke.

Nužni smještaj podrazumijeva smještaj koji zadovoljava minimalne životne potrebe korisnika, odnosno korištenje jedne ili više prostorija i sanitarnog čvora, te korištenje električne energije i komunalnih usluga.

Napomena: Pomoć je isključivo namijenjena građanima Rijeke s hrvatskim državljanstvom.

Način predavanja zahtjeva
  • od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 sati u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalter br. 4 i šalter br. 5) 

Vrijeme za obradu zahtjeva 
  • do 30 dana

Obrazac  

Osoba za kontakt