Zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta

Odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta (jednodnevno)

Podnošenje zahtjeva za odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena radi organiziranja prigodnih proslava.

Pristojba: 70,00 kn (20,00 kn podnesak i 50,00 kn rješenje)
* Pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva.
** Pristojba se plaća na propisani račun Grada Rijeke. Iznimno se mogu platiti i u državnim biljezima.


Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 dana

Način predavanja zahtjeva: poštom ili putem pisarnice gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h)

Obrazac
Zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta

Potrebni dokumenti:
Pismeni zahtjev za odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Adresa:
Trg Sveta Barbara 2
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Tamara  Grubiša 
Telefon: 051 209-588
Fax: 051 209-589
E-mail: tamara.grubisa@rijeka.hr