Raskid ugovora o zakupu

Procijenjeno vrijeme za obradu: ovisno o zahtjevu stranke

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h), poštom i putem e-maila na adrese:irina.gregov@rijeka.hr i petra.fonovic@rijeka.hr.

Obrazac 
Raskid ugovora o zakupu 

Ovaj zahtjev možete podnijeti i putem Informacijskog servisa Grada Rijeke za sve registrirane građane (Prijava → Obrasci → Raskid ugovora o zakupu)

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16 h

Osobe za kontakt:

Boris Jakovac
Telefon: 051 209 430
Fax: 051 209 424
E-mail: boris.jakovac@rijeka.hr
Broj sobe: 415