Izdavanje suglasnosti za uređenje poslovnog prostora u zakupu

Procijenjeno vrijeme za obradu: najduže 10 dana

Način predavanja zahtjeva: putem pisarnice gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h)

Potrebni dokumenti:
  • Troškovnik radova.
  • Tlocrt sadašnjeg i budućeg stanja poslovnog prostora.
  • Zahtjev podnositelja

Obrazac:
Izdavanje suglasnosti za uređenje poslovnog prostora u zakupu


Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Marina Superina
Telefon: 051 209 425
Fax: 051 209 424
E-mail: marina.superina@rijeka.hr
Broj sobe: 402