Izdavanje potvrde o stanju duga za prodane stanove

 
Izdavanje potvrde o stanju duga po ugovoru o prodaji stana sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi, utvrđeno uvidom u poslovne knjige Grada Rijeke na određeni dan, a koja potvrda sadrži saldo dospjelog duga za mjesečne obroke i obračunatu zakonsku zateznu kamatu, te revalorizirani saldo nedospjelog duga.

Potvrde o stanju duga izdaju se po ugovoru o prodaji

 • stana na kojem postoji stanarsko pravo (za gradske stanove i stanove po pretvorbi),

 • stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskom ratnom vojnom invalidu i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja,

 • stana u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog za nadstojnika stambene zgrade.

 
 

Pristojba

 • 20,00 Kn (tar.br.4. Tarife upravnih pristojbi uz  Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima

 • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtijeva). Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.


Procijenjeno vrijeme za obradu

 • 8 dana 

 

Način predavanja zahtjeva

 • osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8.30-15.30 h) ili

 • poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16,

 • emailom na gradski-stanovi@rijeka.hr

 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podake sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr
 

Podnositelj zahtjeva

 • kupac stana - hipotekarni dužnik iz ugovora o prodaji stana ili iz Pristanka Grada Rijeke na ugovor o preuzimanju duga, ili opunomoćena osoba.

 

Potrebni dokumenti i prilozi

 • Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga za prodane stanove ili zahtjev napisan slobodnoj formi sa svim potrebnim podacima sadržanim u zahtjevu

 • Original javnobilježnički ovjerene punomoći (specijalna punomoć) ili preslika punomoći uz predočenje originala, ukoliko zahtjev podnosi opunomoćena osoba  

Obrazac

 

Odgovorne službe  


Adresa

 

Radno vrijeme

 • ponedjeljak - petak od 08-16 h


Osobe za kontakt