Prijava činjenica bitnih za oporezivanje za gradske poreze Grada Rijeke

 
Porezni obveznik dužan je Gradu Rijeci - Odjelu gradske uprave za financije dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na visinu poreza, u roku od 30 dana od nastale promjene.
 

Zakonska obveza  

  • Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18 i 121/19) 

  • Odluka o porezima Grada Rijeke ("Narodne novine" broj 128/19)


Pristojba

  • ne plaća se

  
Procijenjeno vrijeme za obradu
  • 8 dana


Način predavanja obrasca

  • osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30 -15,30h),

  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16,

  • emailom:gradski.porezi@rijeka.hr

 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na e-mail adresu: eupravari@rijeka.hr


Potrebni dokumenti

  • Akti nadležnih tijela državne uprave, akti nadležnih tijela sudbene vlasti, ugovori, preslika rješenja iz odgovarajućeg registra i dr.


Obrazac

 

Odgovorne službe


Adresa


Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak od 8-16h


Osobe za kontakt