Izdavanje potvrde o stanju duga za prodane stanove

Izdavanje potvrde o stanju duga po ugovoru o prodaji stana sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi, utvrđeno uvidom u poslovne knjige Grada Rijeke na određeni dan, a koja potvrda sadrži saldo dospjelog duga za mjesečne obroke i obračunatu zakonsku zateznu kamatu, te revalorizirani saldo nedospjelog duga.

Potvrde o stanju duga izdaju se po ugovoru o prodaji:

 • stana na kojem postoji stanarsko pravo (za gradske stanove i stanove po pretvorbi),
 • stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskom ratnom vojnom invalidu i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja,
 • stana u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog za nadstojnika stambene zgrade.

Pristojba
 • 2,65 EUR (tar.br.4. Tarife upravnih pristojbi uz  Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima
 • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtjeva). Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Procijenjeno vrijeme za obradu
 • 8 dana 

Način predavanja zahtjeva
 • osobno u pisarnici na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8,30-15,30 h) ili
 • poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za financije, Rijeka, Korzo 16
 • e-mailom na gradski-stanovi@rijeka.hr


Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podake sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr

Podnositelj zahtjeva
 • kupac stana - hipotekarni dužnik iz ugovora o prodaji stana ili iz Pristanka Grada Rijeke na ugovor o preuzimanju duga, ili opunomoćena osoba.
 
Potrebni dokumenti i prilozi
 • Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga za prodane stanove ili zahtjev napisan slobodnoj formi sa svim potrebnim podacima sadržanim u zahtjevu
 • Original javnobilježnički ovjerene punomoći (specijalna punomoć) ili preslika punomoći uz predočenje originala, ukoliko zahtjev podnosi opunomoćena osoba  

Obrazac  
Odgovorna služba  
Adresa  
Radno vrijeme
 • ponedjeljak - petak od 08-16 h


Osobe za kontakt