Zahtjev za sklapanje upravnog ugovora za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga za gradske poreze

Zahtjev za sklapanje upravnog ugovora odnosi se na moguć­nost sklapanja upravnog ugo­vora radi namirenja dospjelog poreznog duga, u cijelosti ili djelomično. Prijedlog za sklapanje up­ravnog ugovora, može podnijeti po­rezni obveznik fizička ili pravna osoba. Up­ravni ugovor podrazumijeva obročno plaćanje dospjelog po­reznog duga (u više mjesečnih rata - ali najdulje na rok od 24 mjeseca), uz daljnji obračun zakonskih zateznih kamata na reprogramiranu glav­nicu duga.
 
Upravni ugovor ne može se sklopiti s poreznim obveznikom čiji je račun blokiran od strane drugih vjerovnika i/ili protiv kojega se provodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava u porezno – dužničkom odnosu. Također, upravni ugovor ne može se sklopiti za porezni dug koji je već bio predmetom raskinutog upravnog ugovora, za dug za koji je sklopljen upravni ugovor ili za dug koji je obuhvaćen reprogramom.

 
Zakonska obveza

  • Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 115/16)


Pristojba

  • 20,00 Kn (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtijeva). Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.


Procijenjeno vrijeme za obradu

  • 30 dana

 

Način predavanja zahtjeva

  • osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h),

  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16,

  • e-mailom na gradski.porezi@rijeka.hr

 
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu:eupravari@rijeka.hr
 

Potrebni dokumenti

  • Instrument osiguranja plaćanja (neopozivu garanciju banke, založno pravo na nekretninu, bjanko zadužnicu potpisanu od strane solventnog jamca platca, jamstvo druge osobe čija imovina odgovara visini poreznog duga),

  • Potvrda ili pregled duga Fine iz Očevidnika osnova za plaćanje

 

Obrazac  

 

Vanjska institucija

  • Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb


Odgovorne službe


Adresa
Radno vrijeme
  • ponedjeljak - petak od 8-16h


Osobe za kontakt