Utvrđivanje obveze i visine spomeničke rente

Sve fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili dobit i koje gospodarsku djelatnost obavljaju u poslovnom prostoru smještenom u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline u Rijeci, dužne su do 31. ožujka tekuće godine Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet dostaviti podatke o korisnoj površini tog poslovnog prostora. Ova je obveza utvrđena Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), pod prijetnjom prekršajne odgovornosti i novčane sankcije. 

Odlukom o visini spomeničke rente Grada Rijeke ("Službene novine PGŽ" br. 54/12 i 51/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ br. 9/15) propisana je dužnost navedenim osobama da u istom roku dostave i sve druge podatke potrebne za donošenje rješenja o utvrđivanju obveze spomeničke rente te da prijave početak ili prestanak obavljanja djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline u roku od 15 dana od nastanka promjene. 

Obveza dostave podataka ne odnosi se na korisnike koncesije na kulturnom dobru te fizičke i pravne osobe koje u poslovnom prostoru obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost, budući da su navedene osobe oslobođene od plaćanja spomeničke rente.

Procijenjeno vrijeme za obradu: do 60 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h), poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Titov trg 3 ili e-mailom na adresu: komun-sustav@rijeka.hr .

Obrazac 
Prijava podataka za utvrđivanje obveze spomeničke rente

Potrebni dokumenti

  • Izvadak iz sudskog registra (za pravne osobe)
  • Rješenje o upisu u odgovarajući registar odnosno odjavi iz registra (za fizičke osobe-obrtnike i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost
  • Vlasnički list odnosno ugovor o zakupu poslovnog prostora
 
Odgovorne službe
Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Adresa
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati


Osobe za kontakt

Lorena Parić
Milka Samaržija Tomičić