Prijava oštećenja nerazvrstane ceste

Prijave vezane za inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama, koji vrši komunalno redarstvo, provodeći Odluku o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke ("Službene novine PGŽ" br. 54/12) vezano za:

  • kontrolu prekopa

  • kontrolu oštećenja kolnika, nogostupa, prometne signalizacije i sl. 

  • kontrolu bespravnih reklama, putokaza i sl. 

  • kontrolu i nadzor nad izvođenjem radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta

  • zaštitu nerazvrstanih cesta i poduzimanje i provođenje mjera za njihovu zaštitu. 


Ravnatelj: Alen Razum
Tel: 051/209-490
Faks: 051/209-366
E-mail: alen.razum@rijeka.hr

Prijavu oštećenja nerazvrstane ceste možete podnijeti:
 
  • telefonom: 0800-51-00 (0-24h)
  • faxom: 209-366
  • putem obrasca Prijava oštećenja nerazvrstane ceste kojeg možete ispuniti direktno na računalu te putem e-pošte poslati na: komunalno.dezurstvo@rijeka.hr ili ga isprintati te popunjenog poslati na adresu: Dežurni centar Komunalnog redarstva, Dolac 8, 51000 Rijeka.
  • putem Informacijskog servisa Grada Rijeke za sve registrirane građane (Prijava → Obrasci → Prijava oštećenja nerazvrstane ceste)
  • Online obrasca koji se šalje direktno Komunalnom redarstvu:

Prijava oštećenja nerazvrstane ceste

 

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija za komunalno redarstvo 

Adresa: 
Dolac 8
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt: 

Zoran  Maraž  
Telefon: 051 209 486, Mob.098 208 806
Fax: 051 209 366
E-mail:  zoran.maraz@rijeka.hr

Darko   Pejnović  
Telefon: 051 209 496, Mob. 098 208 654
Fax: 051 209 366
E-mail:  darko.pejnovic@rijeka.hr