Prijave ruševina, oštećenja, pročelja, pokrova i ostalo

Provodeći Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" br. 153/13) komunalno redarstvo vrši nadzor građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje, koji nadzor se provodi:
 
 • U vezi s građenjem i izvođenjem radova koji se prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, a to su odredbe Zakona o gradnji, grade, odnosno izvode:

  • na temelju rješenja koje se donosi na temelju propisa kojima se uređuje komunalno gospodarstvo,

  • bez građevinske dozvole, glavnog projekta, odnosno drugog akta

 

 • Jednostavne i druge građevine i radovi u vezi s:
  • uklanjanjem ruševina zgrada,

  • otklanjanjem oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uključujući i one upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili pojedinačnu građevinu koja se nalazi u kulturno – povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar,

  • provedbom zahvata u prostoru koji nisu građenje, osim rudarskih radova,

  • izlaganjem energetskog certifikata.Prijave ruševina, oštećenja, pročelja, pokrova i ostalo možete podnijeti:

Prijave ruševina, oštećenja, pročelja, pokrova i ostalo

 

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija za komunalno redarstvo 

Adresa: 
Dolac 8
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

E-mail: komunalno.dezurstvo@rijeka.hr

Osoba za kontakt:

Andrea Justinić
Tel.: 051 209-269, mob.: 098 208-693
Fax: 051 209-366
E-mail: andrea.justinic@rijeka.hr