Obročno plaćanje duga komunalne naknade

Upravna pristojba
  • 2,65 € (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)

Način plaćanja pristojbe
  • u državnim biljezima
  • na račun Grada Rijeke:
    • IBAN: HR3324020061837300005
    • Model plaćanja i PNBO: HR68 5703 - OIB (podnositelja zahtjeva)

Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to:
  • presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom odnosno
  • presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom

Potrebna dokumentacija
  • radi osiguranja naplate cjelokupnog iznosa potraživanja, obveznik - dužnik dostavlja/predlaže sredstvo osiguranja radi naplate duga komunalne naknade, spomeničke rente i naknade za uređenje voda (bjanko zadužnica koja mora sadržavati izjavu jamca - platca, hipoteka i dr., sukladno podstavku 9. stavka 2. članka 91.c Općeg poreznoga zakona).

Obrazac
Odgovorna služba
Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Adresa
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 8-16 h
 

Osobe za kontakt

Lorena Parić
Milka Samaržija Tomičić