Utvrđivanje obveze i visine komunalne naknade

Zakonska obveza temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18 i 110/18) i Odluke o komunalnoj naknadi ("Službene novine Grada Rijeke" br. 3/19) - vlasnika, odnosno korisnika:

  • stambenog prostora,

  • garažnog prostora,

  • poslovnog prostora,

  • građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,

  • neizgrađenog građevnog zemljišta


Procijenjeno vrijeme za obradu: do 60 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h), poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3 ili e-mailom na adresu: komun-sustav@rijeka.hr.

Obrasci
Zahtjev za izdavanje rješenja o obvezi i visini komunalne naknade
Izjava o namjeni i površini prostora
Zahtjev za utvrđivanje obveze i visine komunalne naknade

Potrebni dokumenti:
  • Dokaz o vlasništvu zgrade ili stana
  • Ugovor o najmu/zakupu (ukoliko su stan ili kuća danu u najm/zakup)
 
Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati

Osobe za kontakt:

Vanda  Badurina
Telefon: 051 209 388
Fax: 051 209 406
E-mail: vanda.badurina@rijeka.hr

Marina Vučetić Barić
Telefon: 051 209 402
Fax: 051 209 406
E-mail: marina.vucetic.baric@rijeka.hr