Utvrđivanje obveze i visine komunalne naknade

Zakonska obveza temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18,110/18 i 32/20) i Odluke o komunalnoj naknadi ("Službene novine Grada Rijeke" br. 3/19, 6/20, 11/20, 16/20 i 7/21) - vlasnika, odnosno korisnika:

  • stambenog prostora,
  • garažnog prostora,
  • poslovnog prostora,
  • građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,
  • neizgrađenog građevnog zemljišta

Procijenjeno vrijeme za obradu: do 60 dana

Način predavanja zahtjeva:
  • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8:30-15:30 h),
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Titov trg 3 ili
  • e-mailom na adresu: komun-sustav@rijeka.hr.

Obrasci
Zahtjev za utvrđivanje obveze i visine komunalne naknade

Potrebni dokumenti
  • Dokaz o vlasništvu zgrade ili stana
  • Ugovor o najmu/zakupu (ukoliko su stan ili kuća dani u najam/zakup)
 
Odgovorna služba
Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Adresa
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati


Osobe za kontakt

Vanda  Badurina
Marina Vučetić Barić
Nikolina Munjas  
Andrea Kinkela Lukić