Sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2021./2022. godinu

Na temelju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/21) Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2021./2022. godinu. 


Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2021. godine, donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu temeljem kojeg se redoviti program predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača sufinancira za razdoblju predstojeće pedagoške godine, odnosno od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022. godine.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na Javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.
Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, a koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke i koji su poštivali odredbe ranije sklopljenih ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja.

Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača obavlja se po principu ravnopravnosti pa će Grad Rijeka, s ciljem da roditelji-korisnici usluga upisane djece sudjeluju u mjesečnoj cijeni redovitog cjelodnevnog programa sa iznosom od 720,00 kuna, odnosno redovitog poludnevnog programa sa iznosom od 385,00 kuna, dječjim vrtićima drugih osnivača isplaćivati ostatak do iznosa ekonomske cijene programa pojedinog dječjeg vrtića utvrđenog za pedagošku 2019./2020. godinu.

Sufinanciranje se provodi samo u odnosu na djecu koja zajedno s roditeljima imaju prebivalište na području grada Rijeke. Iznimku od ovog pravila čine samohrani roditelji te roditelji koji imaju status stranca s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a žive na području grada Rijeke. Svaki od ovih statusa potrebno je dokazati ispravom izdanom od strane nadležnog tijela.

Dječji vrtići drugih osnivača samostalno određuju svoju ekonomsku cijenu te dodatno naplaćuju od roditelja-korisnika usluga posebne, kraće ili alternativne programe koje provode uz redoviti program.
Za prijavu na Javni poziv propisan je obrazac koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva. Odgovorna osoba dječjeg vrtića dužna je obrazac nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, na adresu Trpimirova 2 u Rijeci.

Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno i s potpunom dokumentacijom. Naknadna dopuna dokumentacije može se razmatrati samo ukoliko postoje objektivni razlozi za njezinu dostavu izvan roka utvrđenog za podnošenje prijava.

Sve dostavljene prijave obradit će i ocijeniti Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, na osnovu temeljnih kriterija kvalitete, a sukladno:

  • Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
  • Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)
  • Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97)
  • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)
  • Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 105/02, 55/06 i 121/07)
  • Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 114/02 i 63/19)
  • Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 5/15).


Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Grada Rijeke.

Rok za podnošenje prijave je do  4. lipnja 2021. godine.
Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

S dječjim vrtićima koji udovolje kriterijima Javnog poziva sklopit će se ugovor o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, u svrhu praćenja namjenske potrošnje proračunskih sredstava te osiguranja transparentnog uvida u financijsku i programsku dokumentaciju vezanu uz provedbu programa za koji je dječji vrtić dobio financijska sredstva iz gradskog proračuna.


Način predavanja zahtjeva:
  • isključivo zemaljskom poštom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, 51000 Rijeka, ili dostaviti osobno u pisarnicu, Trpimirova 2/III, radnim danom od 8,30 do 15,30 sati

Obrazac  
Odgovorne službe
Adresa
  • Trpimirova 2, 51000 Rijeka

Radno vrijeme
  • ponedjeljak-petak od 8,00 -16,00 h

Osobe za kontakt