Upisi u programe dječjih vrtića Grada Rijeke

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak, javnih predškolskih ustanova, koje su osnovni nositelji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području grada Rijeke.

 
 • Dječji vrtić Rijeka u svom sastavu ima četiri Centra predškolskog odgoja (CPO Maestral, CPO Potok, CPO Turnić i CPO Zamet), odnosno 21 podcentar predškolskog odgoja, a svoju djelatnost ostvaruje i u KBC-u Rijeka, lokalitetu Kantrida. Na svim se ovim lokacijama provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

 • Dječji vrtić More u svom sastavu ima pet podcentra predškolskog odgoja (PPO Đurđice, PPO Bulevard, PPO Kvarner, PPO Delfin i PPO Vidrice), u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

 • Dječji vrtić Sušak u svom sastavu ima pet podcentra predškolskog odgoja (PPO Morčić, PPO Galeb, PPO Vežica, PPO Veseljko i PPO Pčelice), u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.


Redovni upisi

Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak, kao javnu ovlast obavljaju poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. 

U dječje vrtiće mogu se upisati djeca u dobi od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu, ovisno o programima koji se u konkretnom vrtiću provode.

Roditelji-korisnici usluga sudjeluju u mjesečnom iznosu cijene vrtića sukladno propisanoj skali, a ovisno o mjesečnim prihodima članova zajedničkog kućanstva.

Upisi djece u Dječji vrtić Rijeka, More i Sušak provode se sukladno sljedećim propisima:

 • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19);

 • Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/15, 8/18 i 15/18)

 • Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18)

 • Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18)

 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13)

 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/18)

 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/18)

 • Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić s pripadajućim izmjenama i dopunama, kojeg svaka ustanova posebno donosiOdluku o upisu djece u dječje vrtiće donosi Upravno vijeće ustanove za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem ove Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.

Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić, koju donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađena je metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić. 
Program predškole

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14), a slijedom javnog poziva kojeg svake godine objavljuje dječji vrtić.
Na javni poziv prijavljuju se djeca koja nisu polaznici redovitog programa odgojno-obrazovnog rada vrtića.

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine, djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik te djeca s teškoćama u razvoju mogu se upisati u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.
 
Program predškole za roditelje je besplatan.Dječji vrtić Rijeka


Dječji vrtić More


Dječji vrtić Sušak