Iskaz interesa organizatora događanja za određivanjem dužeg radnog vremena

Iskaz interesa organizatora događanja za određivanjem dužeg radnog vremena ugostitelja

Iskaz interesa organizatora događanja od značaja za Grad Rijeku za određivanjem dužeg radnog vremena ugostitelja za trajanja događanja

Pristojba: 20,00 kn
* Pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva.
** Pristojba se plaća na propisani račun Grada Rijeke. Iznimno se mogu platiti i u državnim biljezima.


Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 dana

Način predavanja zahtjeva: poštom ili putem pisarnice gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h)

Obrazac: Iskaz interesa organizatora događanja za određivanjem dužeg radnog vremena

Potrebni dokumenti:
  • Pismeni iskaz interesa organizatora događanja za određivanjem dužeg radnog vremena ugostitelja
  • Dokaz o pokroviteljstvu/potpori za provedbu programa Grada Rijeke i/ili Turističke zajednice grada Rijeke

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Adresa:
Trg Sveta Barbara 2
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Tamara  Grubiša 
Telefon: 051 209-588
Fax: 051 209-589
E-mail:  tamara.grubisa@rijeka.hr