Odobrenje podzakupa

Procijenjeno vrijeme za obradu: najduže 30 dana

Način predavanja zahtjeva: putem pisarnice gradske uprave  Titov trg 3 (ponedjeljak – petak od 8,30 do 15,30 sati)

Potrebni dokumenti:
  • Za pravne osobe:
- zahtjev podnositelja
- rješenje o registraciji tvrtke sa popisom članova društva ne starije od 15 dana
- obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Zakonu o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
  • Za fizičke osobe:
- zahtjev podnositelja
- izvadak iz matične knjige rođenih kojim se dokazuje srodstvo sa zakupnikom
- rješenje o zajedničkom obrtu
- obrtnica podnositelja zahtjeva

Obrazac:
Zahtjev za odobrenje podzakupa poslovnog prostora

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Marina Superina
Telefon: 051 209 425
E-mail: marina.superina@rijeka.hr 
Fax: 051 209 424
Soba br. 402