Podaci o stanju duga zakupnine i kamate

Procijenjeno vrijeme za obradu: Najdulje 8 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Potrebni dokumenti:
  • Zahtjevi podnositelja

Obrazac:
Zahtjev za izdavanje podataka o stanju duga zakupnine i kamate

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16 h

Osobe za kontakt:

Mladenka Amančić
Telefon: 051 209 420
Fax: 051 209 424
E-mail: mladenka.amancic@rijeka.hr
Soba br. 402