Promjena i/ili dopuna: aktivnosti - asortimana - vrste ugostiteljske djelatnosti - usluge koja se pruža u okviru ugovorene djelatnosti u poslovnom prostoru

Procijenjeno vrijeme za obradu: najduže 15 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac
Promjena i/ili dopuna: aktivnosti - asortimana - vrste ugostiteljske djelatnosti - usluge koja se pruža u okviru ugovorene djelatnosti u poslovnom prostoru

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt: 

Petar Đurić
Telefon: 051 209 965
Fax: 051 209 424
E-mail: petar.djuric@rijeka.hr
Broj sobe: 404