Namjensko korištenje sredstava u tehničkoj kulturi – IZVJEŠĆA (obrasci)

Proces javnih potreba u tehničkoj kulturi tijekom proračunske godine izvršava Odjel, prateći i nadzirući izvršenje Programa i utrošak sredstava, vodeći računa o tome da krajnji korisnici proračunska sredstva koriste strogo namjenski, za Programom utvrđene namjene, u svemu prema odredbama proračunskog zakonodavstva, akata Grada Rijeke, Programa i ugovora o sufinanciranju.
Korisnici proračunskih sredstava obvezni su podnositi pisana izvješća Odjelu o izvršenju projekta/programa i utrošku odobrenih sredstava Proračuna Grada Rijeke, u svemu pobliže prema odredbama sadržanim u ugovoru o sufinanciranju, Protokolu, Javnom pozivu i Programu, na propisanim obrascima i u propisanoj formi.

Obrasci (izvješća) odnose se na sredstva Proračuna Grada Rijeke namijenjena za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke Izvješća moraju biti dostavljena u roku 8 (osam) dana od dana izvršenja projekta ili programa.

Pisano izvješće o izvršenju programa/projekta i utrošku namjenskih sredstva mora biti ovjereno od strane osobe ovlaštene za zastupanje te priložiti  preslike odgovarajućih vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, kojima se dokazuju obveze plaćanja odnosno namjenskog utroška odobrenih, ugovorenih i doznačenih sredstava za sufinanciranje Aktivnosti.


Odgovorne službe
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Adresa
Trpimirova 2/III
51000 Rijeka

Osobe za kontakt
Eugenija Perić
Telefon: 051 209 605
Fax: 051 209 613
E-mail: eugenija.peric@rijeka.hr