Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

Odjel gradske uprave za sport i tehničku na početku kalendarske godine objavljuje Javni poziv za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za narednu godinu. Po isteku roka Javnog poziva, prikupljene ponude projekata i programa udruga tehničke kulture i drugih subjekata ovlaštenih na podnošenje ponuda temeljem Zakona o tehničkoj kulturi, obrađuju stručno savjetodavne Komisije imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Odjela.

Kako se donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

Otvaranje i pregled prijava projekata i programa izvršava Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava projekata i programa, dočim ocjenu prijavljenih projekata i programa izvršava Stručno ocjenjivačko povjerenstvo, koja Povjerenstva djeluju pri Upravom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, a imenuje ih Gradonačelnik Grada Rijeke posebnim Zaključkom.

Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava projekata i programa sastoji se od tri (3) člana, djelatnika Grada Rijeke.

Zadaća je Povjerenstva za administrativnu provjeru prijava projekata i programa izvršiti evidentiranje te otvaranje zaprimljenih prijava projekata i programa, provjeru da li zaprimljene prijave ispunjavaju propisane uvjete Javnog poziva od strane Prijavitelja, razvrstati zaprimljene prijave na one koje udovoljavaju i one koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva te donijeti Odluku o prijavama koje se upućuju u daljnju proceduru, odnosno na stručno ocjenjivanje.

Stručno ocjenjivačko povjerenstvo sastoji se od pet (5) članova, djelatnika Grada Rijeke.

Zadaća je Stručno ocjenjivačkog povjerenstva izvršiti ocjenu prijavljenih projekata odnosno programa iz prijava koje udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva, odabir i utvrđenje prednosti svakog pojedinog prijavljenog projekta odnosno programa sukladno Obrascu za evaluaciju projekta odnosno programa.

Na temelju Izvještaja o radu Povjerenstva, Odjel daje prijedlog Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa po aktivnostima, kojeg utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke i donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke, u pravilu unutar prvog kvartala tekuće proračunske godine.

Sredstvima Proračuna sufinanciraju se slijedeće aktivnosti:
  1. Obrazovanje u području tehničke kulture
  2. Promocija tehničke kulture
  3. Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi
  4. Funkcioniranje sustava tehničke kulture
  5. Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti
  6. Nagrade i priznanja za tehnička postignuća


Odgovorne službe
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Adresa
Trpimirova 2/III
51000 Rijeka

Osobe za kontakt
Eugenija Perić
Telefon: 051 209 605
E-mail: eugenija.peric@rijeka.hr