Tehničko-sportska dostignuća članova udruga tehničke kulture

Upravni odbor Zajednice tehničke kulture Rijeka je temeljem članka 29. Zakona o tehničkoj kulturi(„Narodne novine“ broj 76/93.) i  temeljem Pravilnika HOO o kategorizaciji športaša, te članka Statuta Zajednice tehničke kulture Rijeka  od 28.05.2015. godine donio izmjene i dopune Pravilnika o naknadama za postignute tehničko-sportske rezultate i kriterije za razvrstavanje tehničko-sportskih rezultata na 15. sjednici održanoj 18.05.2016. godine.

Navedeni dokumenti, koji su u privitku, određuju članovima udruga tehničke kulture način razvrstavanja postignutih rezultata, iznose i uvjete ostvarivanja naknada za postignute tehničko-sportske rezultate svojih članova, trajanje prava na naknade, te ostala pitanja u svezi s navedenim.

Sredstva za naknade osiguravaju se Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke na Aktivnosti: „Nagrade i priznanja za tehnička postignuća" te predstavljaju dodatnu potporu i poticaj za postizanje najvećih tehničko-sportskih rezultata.


Dokumenti


Obrazac
Zahtjev za izdavanje rješenja o pravu na naknadu za postignute tehničko-sportske rezultate


Vanjska institucija
Zajednica tehničke kulture Rijeka
Telefon: 051 211 305
Fax: 051 211 305
E-mail: zajednica-tehnicke-kulture@ri.tel.hr

Odgovorne službe
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Adresa
Trpimirova 2/III
51000 Rijeka

Osobe za kontakt
Eugenija Perić
Telefon: 051 209 605
Fax: 051 209 613
E-mail: eugenija.peric@rijeka.hr