Zahtjev za prijenos Ugovora o najmu stana

Upravna pristojba:
 • 2,65 € (tar.br.4 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili
 • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR68 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Način predavanja zahtjeva:
 • osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h) ili
 • poštom

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15-30 dana

Obrazac:
Potrebni dokumenti:
 • dokaz da najmoprimac više ne koristi stan (smrtni list ili Uvjerenje o prebivalištu s kojim se dokazuje da je najmoprimac trajno odselio, izjavu najmoprimca da više ne koristi predmetni stan, te vlastoručno napisanu i javnobilježnički ovjerenu izjavu najmoprimca danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću na području Republike Hrvatske, te potvrdu katastra i gruntovnice da nema u vlasništvu nekretninu na području grada Rijeke
 • preslika osobne iskaznice
 • izvatke iz Matice rođenih za sve članove koji će koristiti stan - ne starije od 30 dana
 • uvjerenja o prebivalištu za sve članove koji će koristiti stan - ne starije od 30 dana
 • vlastoručno napisanu i javnobilježnički ovjerenu izjavu osobe koja traži prijenos danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ona ni članovi njenog obiteljskog domaćinstva nema u vlasništvu ili najmu drugi stan ili kuću na području Republike Hrvatske
 • potvrdu katastra i gruntovnice da osoba koja traži prijenos ugovora i članovi njenog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu nekretninu na području grada Rijeke - ne starije od 30 dana
 • Izjava ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade o osobama koje koriste stan
 • Izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka za sve članove (tiskanica)
 • 2,65 € upravne pristojbe (tar.br.4. Tarife upravnih pristojbi uz  Zakon o upravnim pristojbama)
  • ​u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, model i poziv na broj: HR68 5703-OIB (podnositelja zahtjeva), opis: navesti razlog plaćanja pristojbe. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Odgovorne službe 
Upravni odjel za gradsku imovinu - Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa
 • Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme za rad sa strankama
 • ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 sati
 • utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju
 

Osobe za kontakt