Ovjera geodetskog elaborata

Potpisivanje geodetskog elaborata (parcelacije, geodetskog projekta) kad je Grad Rijeka  vlasnik i/ili posjednik zemljišta koje je predmet elaborata te vlasnik i/ili posjednik susjednog zemljišta

Pristojba:
  • 2,65 € (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Način predavanja zahtjeva
  • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h) ili
  • poštom

Obrazac
Potrebni dokumenti
  • Zahtjev za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat
  • Kopija geodetskog elaborata s CD-om
  • Dokument temeljem kojeg je izrađen geodetski elaborat (lokacijska dozvola, rješenje o utvrđivanju građevne čestice, suglasnost Grada Rijeke za formiranje građevne čestice ili suglasnost na projekte za građevnu dozvolu)
  • Dokaz o uplati pristojbe (ukoliko je uplaćena na račun Grada Rijeke)

Odgovorna služba
Adresa
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme za stranke
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 h
 

Osoba za kontakt

Tanja Radinković