Zahtjev za priznanje prava vlasništva

Na zemljištu na kojem je u zemljišnim knjigama kao vlasnik upisan Grad, dopustiti će se uknjižba prava vlasništva u korist druge osobe pod slijedećim uvjetima:
- da je zemljište stekla u vlasništvo, na korištenje i u posjed na temelju valjanog pravnog osnova
- ako je na zemljištu izgrađena građevina, da je ista izgrađena na temelju valjanog pravnog osnova
- da ima zakonit, istinit i pošten posjed
- da je zemljište u prethodnom postupku utvrđeno kao zemljište nužno za redovnu uporabu zgrade (pravo vlasništva priznaje se vlasnicima stanova otkupljenih temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo).
 
Pristojba: 20,00 kn u državnim biljezima

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac
Priznavanje prava vlasništva

Potrebni dokumenti:
  • Zahtjev za priznavanje prava vlasništva (obrazac)
  • Akt temeljem kojeg dokazuje da je zemljište stečeno temeljem valjanog pravnog osnova (građevna dozvola, rješenje o dodjeli zemljišta, rješenje o utvrđivanju zemljišta koje predstavlja građevnu česticu za redovnu uporabu postojeće stambene građevine)
  • Kopija katastarskog plana
  • Uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica
  • Posjedovni list
  • Izvadak ili e-izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište ili izvadak ili e-izvadak iz knjige položenih ugovora

Odgovorna služba:
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za gospodarenje zemljištem

Adresa:
Titov trg 3

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 h
 

Osobe za kontakt:

Vedrana Suzanić
Telefon: 051 209 438
Fax: 051 209 451
E-mail: vedrana.suzanic@rijeka.hr

Jelena Karan Cvjetković
Telefon: 051 209 204
Fax: 051 209 451
E-mail: jelena.karan-cvjetkovic@rijeka.hr