Zakup zemljišta

Vrste  zakupa - zakup se daje radi uređenja i korištenja zemljišta:
 • na kojoj je izgrađena građevina u vlasništvu druge osobe (godišnja zakupnina)
 • koje graniči sa zemljištem u vlasništvu druge osobe a nalazi se izvan građevne čestica (godišnja zakupnina)
 • za potrebe postojeće privremene građevine  koja se koristi u svrhu stanovanja (godišnja zakupnina)
 • za poljoprivrednu obradu (godišnja zakupnina)
 • za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme (mjesečna zakupnina)
 • za parkirališni prostor (mjesečna zakupnina)
 • za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene (mjesečna zakupnina)
 • radi korištenja zemljišta za ekološku proizvodnju hrane osobama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti

Pristojba: 
 • 2,65 € (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) uplata u državnim biljezima ili
 • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Način predavanja zahtjeva
 • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h) ili
 • poštom

Obrazac
Potrebni dokumenti
 • Zahtjev za zakup zemljišta (obrazac)
 • Kopija katastarskog plana ili ortofoto snimak s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva (za sve vrste zakupa)
 • Važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana, rješenje o utvrđivanju građevne čestice ili suglasnost Grada Rijeke kao vlasnika za formiranje građevne čestice (vrsta zakupa pod  1.i 2.)
 • Izvadak ili e-izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva  (vrsta zakupa pod 1. i 2.)  5. dokaz o registraciji obavljanja djelatnosti ekološke proizvodnje hrane (vrsta zakupa pod 8.)
 • Dokaz o uplati pristojbe (ukoliko je uplaćena na račun Grada Rijeke)

Odgovorna služba
Adresa
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme za stranke
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 h
 

Osobe za kontakt

Marko Brkić
Sanja Udović