Zakup zemljišta

Vrste  zakupa - zakup se daje radi uređenja i korištenja zemljišta:
 1. na kojoj je izgrađena građevina u vlasništvu druge osobe (godišnja zakupnina)
 2. koje graniči sa zemljištem u vlasništvu druge osobe a nalazi se izvan građevne čestica (godišnja zakupnina)
 3. za potrebe postojeće privremene građevine  koja se koristi u svrhu stanovanja (godišnja zakupnina)
 4. za poljoprivrednu obradu (godišnja zakupnina)
 5. za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme (mjesečna zakupnina)
 6. za parkirališni prostor (mjesečna zakupnina)
 7. za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene (mjesečna zakupnina)
 8. radi korištenja zemljišta za ekološku proizvodnju hrane osobama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti

Pristojba: 20,00 kn u državnim biljezima

Način predavanja zahtjeva za stranke: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac
Zahtjev za zakup zemljišta

Potrebni dokumenti:
 • Zahtjev za zakup zemljišta (obrazac)
 • Kopija katastarskog plana ili ortofoto snimak s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva (za sve vrste zakupa)
 • Važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana, rješenje o utvrđivanju građevne čestice ili suglasnost Grada Rijeke kao vlasnika za formiranje građevne čestice (vrsta zakupa pod  1.i 2.)
 • Izvadak ili e-izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva  (vrsta zakupa pod 1. i 2.)  5. dokaz o registraciji obavljanja djelatnosti ekološke proizvodnje hrane (vrsta zakupa pod 8.)

Odgovorna služba:
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za gospodarenje zemljištem

Adresa:
Titov trg 3

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 h
 

Osobe za kontakt:

Marko Brkić
Telefon: 051 209 437
Fax: 051 209 451
E-mail: marko.brkic@rijeka.hr

Sanja Udović
Telefon: 051 209 419
Fax: 051 209 451
E-mail: sanja.udovic@rijeka.hr