Zahtjev za priznanje prava vlasništva

Na zemljištu na kojem je u zemljišnim knjigama kao vlasnik upisan Grad, dopustit će se uknjižba prava vlasništva u korist druge osobe pod sljedećim uvjetima:

 • da je zemljište stekla u vlasništvo, na korištenje i u posjed na temelju valjanog pravnog osnova
 • ako je na zemljištu izgrađena građevina, da je ista izgrađena na temelju valjanog pravnog osnova
 • da ima zakonit, istinit i pošten posjed
 • da je zemljište u prethodnom postupku utvrđeno kao zemljište nužno za redovnu uporabu zgrade (pravo vlasništva priznaje se vlasnicima stanova otkupljenih temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo).

Pristojba: 
 • 2,65 € (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz  Zakon o upravnim pristojbama) uplata u državnim biljezima ili
 • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Način predavanja zahtjeva
 • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h) ili
 • poštom

Obrazac
Potrebni dokumenti
 • Zahtjev za priznavanje prava vlasništva (obrazac)
 • Akt temeljem kojeg dokazuje da je zemljište stečeno temeljem valjanog pravnog osnova (građevna dozvola, rješenje o dodjeli zemljišta, rješenje o utvrđivanju zemljišta koje predstavlja građevnu česticu za redovnu uporabu postojeće stambene građevine)
 • Kopija katastarskog plana
 • Uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica
 • Posjedovni list
 • Izvadak ili e-izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište ili izvadak ili e-izvadak iz knjige položenih ugovora
 • Dokaz o uplati pristojbe (ukoliko je uplaćena na račun Grada Rijeke)

Odgovorna služba
Adresa
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme za stranke
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 h
 

Osobe za kontakt

Vedrana Suzanić
Jelena Karan Cvjetković